Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

Захист прав і законних інтересів членів союзу » Захист прав і законних інтересів

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців «Потенціал» заснований 40 провідни­ми промисловими підприємствами області 14 ве­ресня 1990 року з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, захисту законних прав і інтересів виробників товарів і послуг, консолідації їх діяльності, спрямованої на формування соціаль­но-орієнтованої ринкової економіки.

Об'єднуючи зусилля промислових та сільсь­когосподарських підприємств, підприємств енерге­тики, транспорту, зв'язку, підприємницьких струк­тур малого та середнього бізнесу, науково-дослід­них, проектно-конструкторських організацій та уч­бових закладів, банківських та фінансових установ, обласний союз промисловців і підприємців «Потен­ціал» завжди займав чільне місце в реалізації про­мислового потенціалу і ресурсних можливостей За­порізького краю. Він відіграв важливу роль у кон­солідації і координації їхньої діяльності в підвищенні ефективності співпраці в економічній, науково-тех­нічній і соціальній сферах, компенсації і відновленні втрачених господарських зв'язків і ринків збуту, за­хисту інтересів товаровиробників регіону.

Спільними зусиллями промисловців, підприєм­ців і органів влади закладений фундамент Союзу, його організаційне зміцнення, зростання авторитету організації в створенні сприятли­вих умов господарювання на регіональному і за­гальнодержавному рівнях.

За роки свого становлення Союз промисловців і підприємців значно розширив сферу свого впливу і спектр виконуваних задач. Сьогодні до його складу входять понад 200 провідних підприємств, органі­зацій, фірм, на яких зайнято більше 200 тисяч осіб або близько 40 % працюючого населення області і виробляється близько 90 % від загального обся­гу промислової продукції. Вони представляють май­же всі галузі промисловості та сфери підприємниць­кої діяльності. Значно зросло представництво та ак­тивність у діяльності Союзу представників малого та середнього бізнесу.

Відділення союзу працюють у містах і районах області. У нього влилися об'єднання фермерів об­ласті, союзи підприємців різних галузей.

ЗОСППР «Потенціал» - член Українського сою­зу промисловців і підприємців, засновник Федера­ції роботодавців України, займає активну позицію в розробці і реалізації рішень з'їздів і керівних орга­нів УСПП, ФРУ, представляє їх інтереси на терито­рії Запорізької області.

Постійно узагальнюючи щоденну практику го­сподарювання та пропозиції підприємств, організа­цій, фірм регіону, Рада обласного союзу промис­ловців і підприємців приділяє значну увагу участі в законотворчій діяльності. Зусилля промисловців і підприємців регіону спрямовані на зниження пода­ткового тиску, доступність середньо- і довгостроко­вих кредитних ресурсів на прийнятних умовах, за­хист вітчизняних товаровиробників при антидем­пінгових розслідуваннях і від агресивного імпор­ту, врегулювання підходів до приватизаційних про­цесів, формування тарифної політики монопольних утворень, інноваційний розвиток економіки, залу­чення інвестицій.

З метою реалізації пропозицій промислов­ців і підприємців регіону у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів України обласний союз активно викори­стовує можливості УСПП, ФРУ, місцевих органів влади, народних депутатів України від Запорізької області, депутатської фракції Партії промисловців і підприємців України.

Союз активно використовує систему дого­ворів про співробітництво і координацію діяльно­сті з органами влади і громадськими об'єднан­нями. Такі договори укладені з обласною держав­ною адміністрацією, державною податковою ад­міністрацією, регіональними відділеннями Фон­ду держмайна, Антимонопольного комітету, За­порізької митниці, Державним центром стандар­тизації, метрології, сертифікації, Державною ін­спекцією за режимами енергоспоживання, теруправлінням Держнаглядохоронпраці, Пенсійним фондом, Запорізькою торгово-промисловою па­латою та іншими.

Разом з партнерами на робочих зустрічах, на­радах, семінарах, засіданнях «круглих столів» роз­глядається широке коло питань господарської діяль­ності підприємств, оперативного врегулювання кон­фліктних та проблемних питань, зокрема, опода­ткування і повернення ПДВ, митного регулювання і практики застосування податкового і митного за­конодавства, сертифікації продукції, впровадження інновацій, залучення інвестицій у реальний сектор економіки регіону.

Були зроблені перші кроки щодо консоліда­ції діяльності банківських і фінансових установ у за­безпеченні фінансовими та кредитними ресурсами села, збалансуванні рівня ставок за використання кредиту, проведені зустрічі з представниками стра­хових компаній регіону.

Тільки за останні роки у вищих органах влади країни були розглянуті десятки пакетів пропозицій запорізьких промисловців і підприємців до діючих нор­мативно-правових актів та проектів постанов Уряду, законопроектів.

Загальними зусиллями вдалося скасувати ряд податків і зборів, не передбачених законодавством про оподаткування, застосування непрямих мето­дів визначення обсягів операцій оподатковуваних ПДВ, відстояти свої права на застосування нульо­вої ставки ПДВ при експортних операціях, домог­тися прийняття Закону України «Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетом і цільови­ми фондами», перегляду проекту Постанови Уря­ду «Про встановлення єдиного роздрібного тари­фу на електричну енергію», зменшення на 50 % за­планованого рівня підвищення залізничних тарифів, скасувати або внести зміни до ряду інших Постанов Кабінету Міністрів, законодавчої бази, що сприяло розвитку економіки.

Беручи участь у розробці регіональної полі­тики, Союз став ініціатором розвитку внутрішнього ринку, малого і середнього підприємництва, науко­во-технічного потенціалу й інноваційного розвитку економіки області.

Завдання розвитку внутрішнього ринку було чіт­ко сформульовано при розгляді промисловцями і під­приємцями питань виробничої кооперації, локаліза­ції виробництва автомобілів на Запорізькому автомобільному заводі, де всебічно проаналізований стан завантаження виробничих потужностей підприємств області, відродження машинобудування, збережен­ня і створення нових робочих місць, реанімації спеці­алізованих виробництв, надання солідарної допомоги в розміщенні замовлень на території області. Реаліза­ція консолідованого рішення промисловців і підприєм­ців дозволила вирішити питання забезпечення підпри­ємств області металопродукцією, завантажити Бер­дянський морський і Запорізький річковий порти, розмістити великі замовлення на виготовлення унікаль­ної кранової продукції на Запорізькому заводі важ­кого кранобудування - ЗАТ «Запоріжкран». Важли­вий внесок у вирішення цього завдання роблять флаг­мани української промисловості - акціонерні товари­ства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», «Мотор Січ», «Запорізький автомобілебудів­ний завод», «Запоріжтрансформатор» і інші підпри­ємства регіону.

Пропозиції промисловців і підприємців лягли в основу розробленої місцевими органами влади Програ­ми розвитку внутрішнього ринку й імпортозаміщення.

Поряд зі створенням умов для розвитку великих промислових підприємств, з 2000 року Союзом знач­но посилена увага до прискореного розвитку мало­го і середнього бізнесу, визначені стратегія й органі­заційна основа його розвитку. Представники Союзу ввійшли до складу координаційних рад при місцевих органах влади, беруть участь у розробці комплексних програм розвитку підприємництва. Союз став меха­нізмом, що дозволяє представникам малого бізнесу вирішувати питання розвитку фермерських кредитних союзів, взаємодії з органами влади і контролюючими органами, лобіювати за допомогою народних депута­тів України інтереси цього сектора економіки, розши­рити ділові контакти, брати участь у розробці регуляторних актів та їх перегляді на відповідність державній регуляторній політиці на регіональному і загальнодер­жавному рівнях.

Постійну увагу Союз приділяє розвитку науко­во-технічного потенціалу області, використовуючи спільні можливості промислових підприємств і нау­кових установ для виконання науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, збере­ження дослідницької бази, зміцнення зв'язку науки і виробництва, впровадження інновацій. У 2001 році на базі Запорізького національного технічного університету за участю промислових підприємств та підприємницьких структур, галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських та технологіч­них інститутів, вищих навчальних закладів регіону проведено обласну науково-практичну конферен­цію, виставку наукових розробок та розширене за­сідання Ради з розвитку науково-технічного потен­ціалу регіону, подолання законодавчих, організа­ційних, економічних перешкод на регіональному та державному рівнях.

Союзом укладений договір з регіональним від­діленням Української державної інноваційної ком­панії. Новостворена база інноваційних проектів ви­користовується для пошуку інвесторів, у тому числі через мережу Інтернету.

З метою забезпечення якісної підготовки ка­дрів для господарського комплексу області Сою­зом разом з обласним комітетом профтехосвіти створено Інститут розвитку персоналу, який на про­тязі останніх років здійснює методичне забезпечен­ня навчального процесу.

Союз прагне внести системність у роботу щодо здешевлення кредит­них ресурсів, забезпечення прискореної амортиза­ції, зниження податкового тиску з метою створен­ня для вітчизняного бізнесу рівних умов діяльності з іноземними підприємствами.

Належну увагу обласний союз промислов­ців і підприємців «Потенціал» приділяє багатьом ін­шим напрямкам своєї роботи. Союз організує і бе­ре участь у бізнес-форумах, виставках, конферен­ціях і семінарах, спрямованих на розвиток промис­лового потенціалу області, підвищення ефективно­сті господарювання.

Особливе місце серед них займають питання соціального партнерства, що активно реалізуються після трансформації в Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потен­ціал» у грудні 2003 р.

Метою трансформації є підвищення статусу організації у правових, соціальних, економічних засадах представництва та захисту прав і інтере­сів членів Союзу, їх участі у формуванні державної економічної та соціальної політики, у сфері соціаль­но-трудових відносин, відносин з органами влади та самоуправління, профспілками, спираючись на Закон України «Про організації роботодавців».

Опрацьовуючи ці питання на регіональному рівні, Союз брав активну участь у розробці пропо­зицій до Генеральної угоди, проектів Трудового ко­дексу України, законів «Про колективні договори та угоди», «Про соціальне партнерство», «Про охорону праці» і інших.

Як найбільш потужна та представницька ор­ганізація, Союз виступив ініціатором та засновни­ком Запорізької обласної федерації роботодавців, яку створено у 2004 році. До складу федерації входять 15 територіальних та 9 галузевих організацій, які об'єднують більш ніж 500 суб'єктів господарю­вання. Від її імені укладено тристоронню Регіональ­ну угоду з обласною державною адміністрацією та облпрофрадою.

За останні роки значно виросло представ­ництво Союзу та його участь у роботі комітетів, ко­місій, створених органами влади на обласному та центральному рівнях.

Президент, віце-президенти, представни­ки Союзу беруть участь у роботі колегії облдерж­адміністрації, обласної ради, виконавчого коміте­ту Запорізької міської ради, податкової адміністра­ції, обласної ради соціального партнерства, облас­ної та міської Координаційної ради з соціально-економічного розвитку, розвитку малого підприєм­ництва, сприяння зайнятості, Президії, Правління, ко­місій УСПП, Ради Федерації роботодавців України, наглядових радах та правліннях Фондів загальноо­бов'язкового соціального страхування України. Голо­ва обласної федерації роботодавців, Президент Со­юзу очолює обласне правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Спільні зусилля органів влади і промисловців, підприємців, роботодавців області дозволили одер­жати позитивні результати.

Запорізька область сьогодні - один з найбільш економічно і соціальна розвинутих регіонів України. По ряду макроекономічних показників вона займає провідні позиції в Україні, має найвищу продуктив­ність праці, високий рівень заробітної плати, стабіль­ну ситуацію на ринку праці. Запорізька область пер­шою серед регіонів України у 2000 році вийшла на рі­вень виробництва базового 1990 року і стабільно на­рощує темпи соціально-економічного розвитку. Ці по­зиції забезпечили, у першу чергу, підприємства ме­талургії й електроенергетики, машинобудування, хі­мічної, легкої, харчової і переробної промисловості, транспорту і зв'язку, що складають основу Союзу. В середньому темпи зростання виробництва з 2000 ро­ку складали 12,5 відсотка щорічно.

Золотим фондом Союзу є досвід, інтелект, професіоналізм керівних кадрів підприємств, висококваліфікованих робітників та службовців. Най­більш авторитетні з них входять до складу Ради ЗОСППР «Потенціал».

За останні п'ять років велика група промис­ловців і підприємців нагороджені державними на­городами, відзнаками Кабінету Міністрів, місцевих органів влади, Українського та обласного союзу. Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджені 2 чле­ни Союзу, II ступеня - 12, III ступеня - 25, IV ступе­ня - 2, медалями - 1, присвоєно звання заслужено­го працівника промисловості або галузі - 30.

Широко відомі в Україні та за її межами орга­нізатори виробництва та громадські діячі державно­го рівня, Герої України Сацький В. А., Богуслаєв В. О., Муравченко Ф. М.

 

Читайте нас на FACEBOOK


Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта