Логін:
Пароль:
 


Архів подій


 

українською мовою / на русском языке

Соціальне партнерство в сучасних умовах України

 
 
В сучасних умовах переважним способом регулювання відносин найманої праці стає спосіб досягнення домовленості між працею і капіталом, який отримав найменування «соціальне партнерство». Даний термін умовний, оскільки партнерські відносини між найманими працівниками і роботодавцями є протилежними. Однак поряд з конфліктом інтересів має місце і їх спільність: забезпечення ефективного функціонування організації як необхідної умови для реалізації інтересів і роботодавця, і працівників.

Наявність як протилежних, так і загальних інтересів обумовлює, з одного боку, конфліктність взаємин між працівниками і роботодавцем, з іншого, необхідність укладення угоди про «соціальний мир», вироблення механізмів, що дозволяють забезпечити поєднання виробничих і соціальних аспектів в діяльності організації (роботодавця). Такі механізми прийнято іменувати «соціальний діалог» або «соціальне партнерство».

Соціальне партнерство – система відносин між представниками працівників, роботодавців та органів державної влади, спрямована на узгодження інтересів сторін трудового договору з питань регулювання трудових відносин, а також з питань встановлення більш високого рівня соціальних гарантій.

Соціальне партнерство це динамічний процес, що існує в демократичному суспільстві за певних соціально-політичних та економічних умов і є результатом копіткої співпраці, відносин зацікавлених сторін. Значний вплив на його зміст, структуру та ефективне функціонування мають умови ринкової або соціальної ринкової економіки, економічні кризи, глобалізація світової економіки, структурні зміни в законодавстві, перехідні процеси тощо.

З метою реформування соціально-трудових відносин в Україні здійснюються відповідні заходи:

- розробляється правовий механізм удосконалення організаційних форм і засад соціального партнерства, взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин, ведення консультацій, переговорів, укладання угод і колективних договорів, проведення примирних процедур;

- створена система розгляду і розв’язання колективних трудових спорів та конфліктів, забезпечення проведення активної примирної політики у разі виникнення конфліктів шляхом застосування посередництва, примирних комісій, трудових арбітражів;

- Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) як постійно діючий державний орган здійснює посередництво у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- посилюється роль держави, як гаранта у правовому регулюванні соціально-трудових відносин, яка виконує функції: визначає основні напрями, пріоритети соціальної політики, бере активну участь в її реалізації, встановлює мінімальні гарантії прав найманих працівників, сприяє соціальному діалогу між партнерами, контролює дотримання трудового законодавства;

- активізується діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань регулювання соціально-трудових відносин і здійснення соціального партнерства на територіальному та виробничому рівнях;

- організовується відповідне інформаційне забезпечення учасників соціально-трудових відносин на стадіях консультацій, переговорів, укладання та реалізації колективних договорів і угод;

- з метою відстеження ситуації у соціально-трудовій сфері, підготовки пропозицій щодо вирішення питань, які виникають, НСПП запровадила здійснення прогнозу стану соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення моніторингу соціально-трудових процесів.

Всі ці заходи взаємодії сторін соціального партнерства НСПП використовує в процесі як запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), так і в сприянні своєчасному їх вирішенню.

Отже, метою соціального партнерства можна назвати узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців у сферах, де вони можуть протистояти. Це, перш за все, сфери використання праці та розподілу доходу, виробленого за участю найманих працівників.

Оскільки сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) на будь-якому рівні – виробничому, галузевому, територіальному, національному – є, з одного боку, наймані працівники (як правило, в особі профспілок, що представляють їх інтереси), а з іншого – роботодавець або уповноважений ним орган чи представник, то результати реалізації головних завдань НСПП значною мірою пов’язані з:

- налагодженням взаємодії найманих працівників, профспілок та роботодавців;

- координацією їх зусиль для врегулювання спору (конфлікту);

- використання потенціалу всіх причетних до даного спору (конфлікту) органів, організацій, установ заради вироблення взаємоприйнятного для сторін рішення.

Найважливішими елементами механізму соціального партнерства є:

- переговорний процес між представниками інститутів соціального партнерства (профспілок, об’єднань роботодавців, підприємців і владних структур);

- постійно працюючі органи (тристоронні комісії) з регулювання соціально-трудових відносин;

- встановлення і дотримання процедур узгодження інтересів і позицій сторін;

- кодифікація відносин партнерства в нормативних документах органів державного управління;

- системи контролю за виконанням прийнятих договорів і угод;

- робота експертів партнерських відносин, які аналізують стан і перспективи розвитку системи соціального партнерства;

- доведення ідей соціального партнерства до широких верств населення.

Крім того, механізм соціального партнерства визначає і методи взаємодії соціальних партнерів. Всі вони дуже тісно взаємопов’язані і є доповненням та складовими частинами один одного. Це основні засади, вихідні положення, яким у своїй діяльності повинні керуватися сторони соціального партнерства.

Основними принципами соціального партнерства є:

- рівноправність сторін;

- повага і врахування інтересів сторін;

- зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах;

- дотримання сторонами та їх представниками законів та інших нормативних правових актів;

- обов’язковість виконання колективних договорів, угод;

- відповідальність сторін, їх представників за невиконання колективних договорів, угод.

Форми соціального партнерства – це способи здійснення соціального партнерства, конкретні види взаємодії його сторін з метою узгодженого регулювання трудових та інших відносин. Соціальне партнерство досягається в процесі соціального діалогу, що ведеться сторонами у формі:

- спільних консультацій;

- переговорів;

- колективних договорів та угод;

- спільного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організації примирних та арбітражних процедур;

- діяльності органів соціального партнерства;

- участі найманих працівників в управлінні виробництвом;

- розгляду і вирішення претензій та суперечностей, що можуть виникати між сторонами соціального партнерства відповідного рівня;

- контролю за виконанням спільних домовленостей.

Як особливий інститут правової держави, соціальне партнерство виконує функції регулювання різних аспектів трудових відносин, забезпечує розв’язання трудових спорів, конфліктів і суперечностей, сприяє збереженню класового миру і злагоди у суспільстві.

Вивчаючи сутність соціального партнерства ми приходимо до висновку, що воно є особливим типом соціально-трудових відносин, що характеризують економічні, психологічні та правові аспекти взаємозв’язків соціальних груп в процесах, обумовлених трудовою діяльністю.

Дуже важливо, щоб не дивлячись на фінансову кризу, соціальне партнерство і далі розвивалося в нашій країні, так як несе в собі гарантію прав роботодавця і працівника. Політичні та економічні перетворення мають створити підґрунтя для подальшого розвитку суспільних відносин, виникнення нових, у тому числі відносин соціального партнерства.

У зв’язку з цим, вдосконалення системи соціального партнерства є одним з найважливіших завдань профспілок, представників працівників і роботодавців. Мета – не конфронтація, а конструктивний діалог на основі рівноправності і взаємоповаги інтересів сторін.Головний спеціаліст

відділення НСПП в Запорізькій області С.В. Ткачук


Потенціал Інформ


06.02.2018
 
Версія для друку
Відправити другу
На початок
 
 Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на http://www.potencial.org.ua
Проверка сайта